Hostýn - dopoledne 3. ledna 2009

Main menu:

Site search

Rubriky

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Základní informace

CounterWeather by Freemeteo.com

Stojíme za Ukrajinou

Prohlášení ze dne 12. března 2022

Právě dnes, kdy si připomínáme 23 let od přistoupení České republiky do NATO, považujeme za důležité vyjádřit jednoznačnou podporu krvácející Ukrajině bránící se před vpádem ruských okupačních vojsk.

Jménem rodin parašutistů, spolupracovníků výsadkové skupiny Clay-Eva a organizátorů nočního vzpomínkového pochodu Clay-Eva se připojujeme k vyjádření podpory, kterou na své mimořádné schůzi 24. února 2022 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, která jednoznačně odsoudila ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině jako barbarskou, neomluvitelnou a nevyprovokovanou. PS PČR konstatovala, že se jedná o útok, který je v rozporu se základními normami mezinárodního práva i zásadami vzájemných vztahů mezi civilizovanými národy a která ohrožuje jak životy nevinných lidí, tak samotné základy bezpečnostní architektury v Evropě.

Oceňujeme současné kroky české vlády, která rychle podala těžce zkoušené Ukrajině pomocnou ruku a tlačí na přijetí co nejtvrdších sankcí proti putinovskému režimu. Vážíme si obrovského nasazení tisíců dobrovolníků, českých humanitárních organizací, krajských a obecních samospráv, bezpečnostních složek i jednotlivců. Vytrvejme v podpoře uprchlíkům i celé ukrajinské zemi i za cenu dočasného uskrovnění a nepohodlí, protože už nyní je zřejmé, že naše pomoc bude muset být především dlouhodobá a všestranná.

Agrese putinovského Ruska ovšem nepřišla z ničeho nic. Prostor pro ni dlouhodobě a cílevědomě vytvářela nejen propaganda tohoto státu, ale i množství vlivných domácích proruských aktivistů, webů papouškujících ruské lži, včetně extrémistických pseudovojenských skupin, před nimiž dlouhodobě varovala BIS. Současná situace je proto také důsledkem nečinnosti minulých vlád, které nechtěly nebo nebyly schopny těmto hrozbám jasně čelit. Exekutiva rovněž nebyla schopna postavit se proti prezidentu Zemanovi, který prokremelské postoje dlouhodobě zastával a tím podkopával zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky.

Vyzýváme vládu České republiky, aby rychle a podstatným způsobem přispěla k posílení obranyschopnosti spojeneckých zemí východního křídla NATO, především tím, že navýší výdaje na obranu České republiky na 2 % HDP a začne účinně bojovat proti novým kybernetickým a hybridním hrozbám. Nebuďme černými pasažéry Severoatlantické aliance! Neopakujme stále stejné historické chyby politiky appeasementu a ustupování diktátorským režimům.

Sláva Ukrajině! Слава Україні!

Za rodiny parašutistů a spolupracovníků výsadkové skupiny Clay-Eva, organizátory nočního vzpomínkového pochodu Clay-Eva a podporovatele.

Jmenovitě:

Antonín Bartoš, Čestmír Šikola, Michal Štokman – synové parašutistů

Ondřej Machálek, Marek Bartošek – organizátoři pochodu

Jan a Sabina Kratochvílovi – Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století a Muzeum RAF v Brně

Sokol Malá Skála – Pavel Drobník, Šárka Bredlerová

Domy jinak architekti s.r.o. – Petr Šikola, Jan Černoch

Petr Karas – Nakladatelství P3K v Praze

Ondřej Křižan-Hasilík, Marburg

Jiří Daněk, Otrokovice

Pavel Hromádka, Valašské Meziříčí

J. Stibora, Valašské Meziříčí

David Pop

Michal Rezler, Malá Skála – starosta

Radek Gális, České Budějovice

 

Souhlasíte-li s naším prohlášením a chcete pod něj připojit své jméno, pište na email: alena.sikolova@seznam.cz

 

We stand with Ukraine

Statement from the 12th of March 2022

Today, as we mark the 23rd anniversary of the Czech Republic’s accession to NATO, we consider it important to express unequivocal support for a bleeding Ukraine, defending itself against the invasion of Russian occupation troops.

On behalf of the families of the three Clay-Eva parachutists, their coworkers, colleagues and partners during the Nazi occupation of Czechoslovakia, and the organizers of the Clay-Eva overnight memorial march, we join in expressing support for Ukraine, adopted by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic at its extraordinary meeting on February 24, 2022, which unequivocally condemned the Russian military aggression against Ukraine as barbaric, inexcusable and unprovoked. The Parliament of the Czech Republic stated that this is an attack that is contrary to the basic norms of international law and the principles of mutual relations between civilized nations and that threatens both the lives of innocent people and the very foundations of the security architecture in Europe.

We appreciate the current steps taken by the Czech government, which quickly gave a helping hand to hard-pressed Ukraine and pushed for the adoption of the harshest possible sanctions against the Putin regime. We appreciate the huge commitment of thousands of volunteers, Czech humanitarian organizations, regional and municipal governments, security forces and individuals. Let us continue to support the refugees and the entire country of Ukraine, even at the cost of temporary austerity and inconvenience, because it is already clear that our assistance will have to be, above all, long-term and comprehensive.

Putin Russia’s aggression did not just happen abruptly. It has long been purposefully created (during the previous administration), not only by propaganda from this state, but also by a number of influential domestic pro-Russian activists, websites parroting Russian propaganda, including extremist pseudo-military groups, against which BIS (Czech domestic Intelligence) has long warned. The current situation is also the result of the inaction of past governments that did not want or were unable to face these threats clearly. The executive branch of our government was also unable to stand up against President Zeman, who has long held pro-Kremlin positions and thus undermined the foreign and security policy of the Czech Republic.

We call on the Government of the Czech Republic to make a rapid and substantial contribution to strengthening the defense capability of the allied countries of NATO’s eastern flank, in particular by increasing the Czech Republic’s defense spending to 2% of GDP and by effectively combating new cyber and hybrid threats. Let us not be free riders of the North Atlantic Treaty Organization! Let us not repeat the same historical mistakes of appeasement and acquiescing to the demands of dictatorial regimes.

This is on behalf of the families of the Clay-Eva intelligence group parachutists, their supporters and for the organizers of the Clay-Eva overnight memorial march. In addition, Jan and Sabina Kratochvil, who manage the Museum of Czech, Slovak, Ruthenian exiles in the 20th century and the RAF Museum in Brno, have added their support.

Glory to Ukraine! Sláva Ukrajině! Слава Україні!